pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Stupsk informuje o przystąpieniu do „Przygotowania programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020”. Gmina Stupsk otrzymała dofinansowanie na przygotowanie przedmiotowego dokumentu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

„Program Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” będzie dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Program Rewitalizacji obejmować będzie zatem tereny o największych problemach i potrzebach w w/w sferach. Założeniem Programu będzie podjęcie takich działań, aby w sposób efektywny i kompleksowy rozwiązać istniejące problemy i bariery dla rozwoju tych obszarów.

Przygotowany„Program Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” umożliwi uprawnionym beneficjentom (samorząd, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.) pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest analiza stanu, diagnoza problemów i potrzeb oraz sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem (udział w spotkaniach warsztatowych, spotkaniach konsultacyjnych, wypełnienie ankiet, zgłaszanie uwag i wniosków na każdym etapie prac, współpraca podczas wywiadów indywidualnych).

O postępach prac oraz o terminach spotkań konsultacyjnych będziemy Państwa informować za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, poprzez stronę internetową oraz w lokalnej prasie/mediach.

Wójt Gminy Stupsk

/-/ Jacek Świderski

 


„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”
POPT-REW-5/2016-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa