pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020” – cele projektu i planowane efekty.

Opis projektu, w tym:

– cele projektu:

Generalną wizją celów i kierunków procesu rewitalizacji w Gminie Stupsk jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz działania infrastrukturalne, służące lokalnej społeczności. Cele odnosić się będą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, podniesienia jakości lokalnego rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, aktywizacji i promocji zaangażowania społecznego, poprawy estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa publicznego, budowy, modernizacji, poprawy stanu technicznego obiektów publicznych i mieszkalnych, rozwój i modernizację infrastruktury rekreacyjno- sportowej, zagospodarowanie terenów przekształconych wraz z ich rekultywacją. Wyznaczone w programie działania będą miały na celu likwidowanie barier dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów i wyjście ze stanu kryzysowego. Gmina zamierza zapewnić udział społeczny na każdym etapie procesu tworzenia programu. Celem partycypacji społecznej będzie zainicjowanie dialogu między różnymi grupami interesariuszy oraz wypracowania wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości i warunków życia społeczności lokalnej.

– planowane efekty:

Istotnym założeniem programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk jest poprawa warunków społecznych poprzez aktywizację zawodową oraz związaną z tym poprawą warunków i jakości życia. Szczególnie istotną kwestią są również braki w infrastrukturze społecznej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej tj. mieszkania komunalne, świetlice, gminny ośrodek kultury, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, w tym place zabaw. Poprawa statusu społecznego w wyniku poprawy sytuacji na rynku pracy, zarobków wpłynie w sposób pozytywny na aktywny udział w życiu publicznym. Gmina jest w słabej sytuacji finansowej (współczynnik G poniżej średniej województwa), nie jest w stanie przede wszystkim pokryć kosztów inwestycji dotyczących budowy/modernizacji obiektów, których realizacja jest niezbędna w celu kompleksowej realizacji procesu rewitalizacyjnego. Gmina z własnych środków finansowych jest w stanie pokryć utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury. Jednocześnie poprzez działania „miękkie” może aktywizować lokalną społeczność do uczestnictwa w spotkaniach, warsztatach dotyczących m.in. aktywnego poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności itp., jak również uczestnictwa w spotkaniach tematycznych, piknikach gminnych, zawodach i imprezach okolicznościowych itp., mające na celu zachęcanie do korzystania z istniejącej infrastruktury społecznej.

– całkowitą wartość projektu: 53 445,00 zł

– wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 47 670,00 zł