pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”.

Dnia 30.07.2016r. w sali OSP w Stupsku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie harmonogramu prac nad programem rewitalizacji oraz przybliżenie tematyki rewitalizacji, tak aby słuchacze zrozumieli, czym jest rewitalizacja, obszar zdegradowany i obszar koncentracji negatywnych zjawisk.

Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji dotyczącej poszczególnych obszarów życia społecznego i gospodarczego na terenie Gminy. Wykorzystano elementy warsztatu strategicznego, który posłużył do diagnozy problemów i potrzeb, wyłonieniu mocnych i słabych stron gminy Stupsk jak również wskazaniu szans i kierunków na dalszy jej rozwój. Istotnym punktem spotkania było sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a w szczególności mieszkańcom obszaru zdegradowanego.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości mieli możliwość wypowiedzenia się na temat potrzeb lokalnej społeczności i zgłosić swoje propozycje do „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”. Wszystkie uwagi i propozycje, które padły na spotkaniu zostaną przeanalizowane i uwzględnione w dalszej analizie.

Kolejne spotkanie w ramach programu odbędzie się we wrześniu, wówczas zostanie przedstawiona robocza wersja „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020 .”