pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

Drugie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”.

W dniu 24 października 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Stupsku odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” wraz z omówieniem wybranych do rewitalizacji podobszarów, przyjętych celów i kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych oraz projektów rewitalizacyjnych mających służyć realizacji przyjętych założeń.

Założenia zaproponowane w projekcie „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” zostały poddane dyskusji. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zaproponowanych założeń oraz zgłoszenia uwag do zadań przedstawionych w projekcie „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”, ponieważ, mimo iż dokument jest w trakcie opracowywania, przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag i wniosków do projektu.

Wszystkie uwagi i propozycje, które padły na spotkaniu zostaną przeanalizowane i pomogą dostosować Program rewitalizacji do potrzeb społeczności Gminy Stupsk.